We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Koszyk

Skontaktuj się z nami

Mój Koszyk
0,00
Polityka prywatności

DEFINICJE

 1. Administrator – Adam Winiarski Solutions z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI wydział gospodarczy Wrocław Krzyki,  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czechowickiej 13, NIP 8992599552, REGON 020863694 .
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Nabywca korzysta ze strony internetowej Serwisu
 3. Cookies administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://zamknietyogrod.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Nabywca uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usług świadczonych przez Firmę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dokonanie zamówienia w serwisie internetowym www.zamknietyogrod.pl wymaga od Nabywcy wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Firmę w ramach Serwisu, w tym również na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Firma świadczy usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Dane osobowe Nabywców przechowywane są przez Adam Winiarski Solutions z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI wydział gospodarczy Wrocław Krzyki,  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czechowickiej 13, NIP 8992599552, REGON 020863694 . Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Dane osobowe Nabywców są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Serwis informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą nadrzędną, toteż gwarantuje on poufność i ochronę wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 5. Nabywca ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania i poprawiania w dowolnym momencie.
 6. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Serwisu są przetwarzane w celu realizacji zamówienia.
 7. Dane osobowe Nabywców znajdujące się w bazie danych Serwisu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Serwisu.
 8. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Nabywcę formy wysyłki towaru.
 9. Dane osobowe Nabywców dokonujących płatności za nabywane towary za pośrednictwem systemu płatności operatora zewnętrznego są przekazywane, za zgodą Nabywcy, do Operatora Płatności, którym jest Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. Przekazanie to dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Operatora Płatniczego
 10. Korzystając ze Serwisu Nabywca wyraża zgodę na zapis plików cookies. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 11. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Nabywców, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 12. Jedynie za zgodą Nabywcy, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 13. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.
 14. Dokonanie przez Nabywcę zakupu na www.zamknietyogrod.pl wiąże się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Firma ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
 15. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Nabywcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Nabywcy wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Nabywcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 16. Nabywca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

RODO

Od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie zwane RODO. W związku z tym informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest Adam Winiarski Solutions z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI wydział gospodarczy Wrocław Krzyki,  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czechowickiej 13, NIP 8992599552, REGON 020863694 .

Państwa Dane Osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres email albo na adres pocztowy Administratora. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Państwa dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży, realizacji usług, przesyłania ofert handlowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.