We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Koszyk

Skontaktuj się z nami

Mój Koszyk
0,00
Regulamin

Definicje

 1. Firma – Adam Winiarski Solutions. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czechowickiej 13, NIP 8992599552, REGON 020863694 .
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Firmę pod adresem internetowym https://zamknietyogrod.pl, służąca prezentacji i sprzedaży towarów w postaci kompozycji w szklanych słojach i szklanych pojemnikach.
 3. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usług świadczonych przez Firmę.
 4. Operator Płatności – DotPay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Ogólne Warunki

 1. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Firma.
 2. Firma za pośrednictwem Serwisu zawiera umowy z Nabywcą, oferując towar w postaci kompozycji w szklanych słojach i szklanych pojemnikach.
 3. Transakcja sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz według obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przed dokonaniem zakupu Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 5. Firma jest stroną umowy odnośnie towarów oferowanych na zamknietyogrod.pl.
 6. Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przyczynami niezależnymi od Firmy. Firma dokłada wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy.

Zasady Nabywania Towaru

 1. W celu złożenia zamówienia Nabywca dokonuje wyboru oferty która ma być przedmiotem zamówienia, a następnie dokonuje czynności zgodne z komunikatami zamieszczonymi w Serwisie.
 2. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie przez Nabywcę danych umożliwiających realizację zamówienia, w szczególności imię i nazwisko, miejsce dostawy kompozycji, adres e-mail oraz nr telefonu.
 3. Dane podawane przez Nabywcę muszą być pełne, aktualne oraz nie naruszać praw osób trzecich.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia wyświetlane jest podsumowanie zamówienia.
 5. Nabywca składa zamówienie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, akceptację regulaminu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) oraz kliknięcie w przycisk „Zapłać”, co powoduje powstanie po stronie Nabywcy obowiązku dokonania zapłaty za zamówienie.
 6. Po złożeniu zamówienia, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego Operatora Płatności w celu opłacenia zamówienia.
 7. Z chwilą złożenia zamówienia, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Firmą.
 8. W przypadku braku płatności po stronie Nabywcy, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, Firma anuluje zamówienie.
 9. W uzasadnionych przypadkach Firma może anulować zamówienie Nabywcy, np. w przypadku braku kontaktu z Nabywcą. O fakcie anulowania Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. Kwota zamówienia jest zwracana Kupującemu za pośrednictwem Operatora Płatności.
 10. Ceny poszczególnych ofert podawane są w polskich złotych i zawierają wliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

Płatności

 1. Płatności w zamknietyogrod.pl realizowane są poprzez zewnętrznych operatorów.
 2. Nabywca ma do wyboru formy płatności oferowane przez Operatora Płatności. Lista możliwych form płatności dostępna jest na stronie Operatora Płatności.
 3. Wpłata za złożone zamówienie uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie Operatora Płatności i przekazania tej informacji od Operatora Płatniczego do Firmy.

Zasady realizacji umowy pomiędzy Nabywcą a Firmą

 1. Cena wyświetlana przy oferowanym przez Firmę produkcie nie obejmuje opłaty za dostawę.
 2. Koszt dostawy zostanie dodany do wartości zakupionego przez Nabywcę towaru
 3. Za realizację dostawy kompozycji w szkle na wskazany przez Nabywcę miejsce odpowiada Firma z zastrzeżeniem pozostałych punktów z niniejszego paragrafu.
 4. Data dostawy podana przez Nabywcę w formularzu zamówienia, nie jest ostatecznym terminem dostawy. W razie konieczności Firma może zasugerować Nabywcy inny termin dostawy. W tym celu Forma kontaktuje się z Nabywcą drogą telefoniczną lub e-mailową.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapewnić przyjęcie zamówionego towaru przez Nabywcę, albo przez osobę wybraną przez Nabywcę do przyjęcia towaru.
 6. Nabywca ponosi całkowitą odpowiedzialność za stworzenie warunków do tego, aby zamówiony towar w postaci kompozycji w szkle mógł zostać dostarczony na wskazane miejsce. W przypadku zaistnienia przeszkody, uniemożliwiającej dotarcie na adres zamówienia i dostarczenia kompozycji w szkle, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 7. Rośliny umieszczone w szklanej kompozycji zamówionej przez Nabywcę mogą się różnić od tych, które są prezentowane na fotografiach prezentujących ofertę.
 8. Dekoracja wnętrza kompozycji w szkle następuje według uznania Firmy. Każdy słój jest ekologiczny, nadający się w 100% do recyklingu. Może posiadać drobne skazy i przelania wiązane z procesem pozyskiwania ekologicznego szkła.
 9. Termin realizacji zamówienia dokonanego przez Nabywcę to maksymalnie 5 dni roboczych.
 10. Na stronie www.zamknietyogrod.pl umowy zawierane są w języku polskim.
 11. Firma realizuje zamówienia na terenie Polski.
 12. Firma wysyła zamówione przez Nabywców kompozycje w szkle od poniedziałku do środy.
 13. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Nabywca w momencie składania zamówienie w Serwisie jest świadomy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy oraz zakup Nabywcy był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówień mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres kontakt@zamknietyogrod.pl w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać adres e-mail Nabywcy, przedmiot zamówienia wraz z uzasadnienie reklamacji w postaci fotografii reklamowanego przedmiotu.
 3. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Firmę na podstawie zdjęcia z widocznymi uszkodzeniami lub niezgodnego z umową produktu. Firma oceni czy uszkodzenie nie nastąpiło z winy Nabywcy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się roślin , wzrost oraz ukorzenienie się zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi nie zależnymi od niej i nie podlegającymi jej kontroli .
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Nabywcy w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia
 5. Nabywca może dokonać reklamacji ze względu na jakość zakupionej kompozycji (pęknięte szklane naczynie) w chwili odbioru towaru. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia w transporcie.
 6. Firma rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Nabywca otrzymuje nowy produkt, a wszelkie koszty związane z reklamacją (koszt zwrotu towaru i dostarczenia nowego) ponosi Firma.
 8. Firma nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
 9. W przypadku skierowania do Firmy. reklamacji dotyczącej Usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana Operatorowi Płatności, o czym Nabywca zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia. W takiej sytuacji okres rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.

Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Firmę lub oferty handlowej Firmy, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów aktualnie obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź dokonania zmian w istniejących zasadach działania i funkcjonowania serwisu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę lub przez Operatora Płatności w ramach usługi płatniczej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.